Podmiot Odpowiedzialny za Realizacjê
Podmiot Odpowiedzialny za Realizacjê Projektu 1 (POZR1)
Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Krakowska 11
28 – 230 Po┬│aniec

Podmiot Odpowiedzialny za Realizacjê Projektu 2 (POZR2)
Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Sp. Gm. z o.o.
Ul. Wojska Polskiego 3
28 – 200 Stasz├│w

Podmiot Odpowiedzialny za Realizacjê Projektu 3 (POZR3)
Gmina Rytwiany
Ul. Staszowska 15
28 – 236 Rytwiany


Zakres projektu
Grupa projekt├│w pt. „Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej – wykonanie kanalizacji sanitarnej dla gmin: Po┬│aniec, Stasz├│w i Rytwiany” sk┬│ada si├¬ z trzech odr├¬bnych projekt├│w:
  • Projekt 1 - Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej – wykonanie kanalizacji sanitarnej dla gminy Po┬│aniec,
  • Projekt 2 - Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej – wykonanie kanalizacji sanitarnej dla gminy Stasz├│w,
  • Projekt 3 - Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej – wykonanie kanalizacji sanitarnej dla gminy Rytwiany.


Cele Projektu
Wyeliminowanie brak├│w jako┬Âciowych i ilo┬Âciowych w systemie wodno – kanalizacyjnym i osi┬▒gni├¬cie zgodno┬Âci z dyrektyw┬▒ Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991r. Zwi├¬kszy si├¬ odsetek mieszka├▒c├│w maj┬▒cych dost├¬p do systemu kanalizacji. Zmiana ta powinna by├Ž nast├¬puj┬▒ca:
  • w gminie Po┬│aniec – od 70% do 98%
  • w gminie Stasz├│w – od 54% do 75%
  • w gminie Rytwiany – od 4% do 35%

Realizacja projektu spowoduje, ┬┐e rzeka Czarna Staszowska b├¬dzie wolna od zanieczyszcze├▒ ┬Âciekami bytowymi lub ich pochodnymi.


Ca┬│kowity koszt projektu (grupy projekt├│w):
21 275 000 EUR

Stopa pomocy (dla grupy projekt├│w):
79,5%

Pomoc przydzielona z Funduszu Sp├│jno┬Âci:
16 427 085 EUR

Podmiot Odpowiedzialny za Koordynacjê i Kontrolê Grupy Projektów
Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Sp. Gm. z o.o.
Ul. Wojska Polskiego 3
28 – 200 Stasz├│w


Numer projektu (grupy projekt├│w):
CCI 2005/PL/16/C/PE/014

Ca┬│kowity koszt kwalifikowany (dla grupy projekt├│w):
20 663 000 EUR

Tytu┬│ projektu (grupy projekt├│w):
Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej – wykonanie kanalizacji sanitarnej dla gmin: Po┬│aniec, Stasz├│w i Rytwiany

www.staszow.pgkim.pl