30.09.2011r.

1. 30.09.2011 Ostateczny termin kwalifikowalno┬Âci kosztów w grupie projektów. Wszystkie kontrakty realizowane w projekcie zosta┬│y zako├▒czone i rozliczone.
2. Beneficjeci z┬│o┬┐yli w terminie do 20 listopada 2011r Raport Ko├▒cowy dla Projektu w Instytucjach Zarz┬▒dzaj┬▒cych FS w Polsce .

3. 10 lipca 2012r. Raport Ko├▒cowy dla projektu zosta┬│ przes┬│any przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego do Komisji Europejskiej

-za┬│┬▒cznik

4.  W dniu 7 wrze┬Ânia 2012r. Ministerstwo Finansów – Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej przekaza┬│ do Komisji Europejskiej deklaracje zamkni├¬cia projektu.

     Jest to ostatni element czynno┬Âci zwi┬▒zanych z wykazaniem dla Komisji Europejskiej, ┬┐e projekt zosta┬│ prawid┬│owo i zgodnie z celami zrealizowany.

-za┬│┬▒cznik

-za┬│┬▒cznikPrzetarg - Pomoc Techniczna w pierwszej fazie - 10.08.2006 r.
W dniu 10.08.2006 r. ponownie (po uniewa┬┐nieniu poprzedniego) og┬│oszono przetarg nieograniczony na „Pomoc Techniczn┬▒ w pierwszej fazie”, która opracuje kompletn┬▒ dokumentacj├¬ przetargow┬▒ dla pi├¬ciu kontraktów:
  • Kontrakt I Budowa systemu kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacj┬▒ oczyszczalni ┬Âcieków i budow┬▒ oczyszczalni wód deszczowych w gminie Po┬│aniec.
  • Kontrakt II Dostawy pompowni i urz┬▒dze├▒ p┬│ucz┬▒cych dla kanalizacji ci┬Ânieniowej.
  • Kontrakt III Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej gminy Staszów
  • Kontrakt IV Projektowanie i budowa systemu kanalizacji sanitarnej gminy Staszów –miejscowo┬Âci: Podmaleniec, Mostki, Sztombergi, Wi┬Âniowa, Wi┬Âniowa Poduchowna
  • Kontrakt V Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowo┬Âci: K┬│oda, Szczeka, Niedzia┬│ki i Rytwiany.


Przetarg - In┬┐ynier Kontraktu - 26.07.2006 r.
w dniu 26.07.2006 r. zosta┬│ og┬│oszony przetarg na pe┬│nienie obowi┬▒zków In┬┐yniera Kontraktu dla Projektu pn. „Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej – wykonanie kanalizacji sanitarnej dla gmin: Po┬│aniec, Staszów i Rytwiany”, w zakresie 5 kontraktów, w tym 4 kontrakty na roboty budowlane i 1 kontrakt na dostawy.

Og┬│oszenie przetargu nieorganicznego 14.07.2006r.
Og┬│oszenie przetargu nieogranicznego na „Pomoc Techniczn┬▒ w pierwszej fazie”, która opracuje kompletn┬▒ dokumentacj├¬ przetargow┬▒ dla pi├¬ciu kontraktów:
  • Kontrakt I Budowa systemu kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacj┬▒ oczyszczalni ┬Âcieków i budow┬▒ oczyszczalni wód deszczowych w gminie Po┬│aniec.
  • Kontrakt II Dostawy pompowni i urz┬▒dze├▒ p┬│ucz┬▒cych dla kanalizacji ci┬Ânieniowej.
  • Kontrakt III Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej gminy Staszów
  • Kontrakt IV Projektowanie i budowa systemu kanalizacji sanitarnej gminy Staszów –miejscowo┬Âci: Podmaleniec, Mostki, Sztombergi, Wi┬Âniowa, Wi┬Âniowa Poduchowna
  • Kontrakt V Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowo┬Âci: K┬│oda, Szczeka, Niedzia┬│ki i Rytwiany.


Kontrola przedrealizacyjna 03-07.07.2006 r.
W Przedsi├¬biorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Sp.z o.o., b├¬d┬▒cym Podmiotem Odpowiedzialnym za Koordynacj├¬ i Kontrole Projektu, odby┬│a si├¬ kontrola przedrealizacyjna, dokonana przez Eksperta Departamentu Kontroli z Narodowego Funduszu Ochrony ┬Žrodowiska i Gospodarki Wodnej oraz Specjalist├¬ Dzia┬│u Monitoringu Departamentu Funduszy Ekologicznych Ministerstwa ┬Žrodowiska.
Zasadniczym celem kontroli by┬│a ocena stanu przygotowania do realizacji Projektu pn. "Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej – wykonanie kanalizacji sanitarnej dla gmin Po┬│aniec, Staszów i Rytwiany" nr CCI2005/PL/16/C/PE/014. Przygotowanie Podmiotu Odpowiedzialnego za Koordynacj├¬ i Kontrol├¬ grupy projektów (POK), tj. PGKiM w Staszowie Sp. Gm z o.o. w Staszowie oraz Podmiotów Odpowiedzialnych za Realizacj├¬ (POZR) pod wzgl├¬dem zarz┬▒dzania, organizacji i prowadzenia przetargów, zawierania kontraktów, systemu kontroli finansowej i systemu monitoringu i sprawozdawczo┬Âci okre┬Âlono jako zadowalaj┬▒ce.


25.05.2006 r.
Podpisanie Umowy o dofinansowanie grupy Projekt├│w pn.: "Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej - wykonanie kanalizacji sanitarnej dla gmin: Po┬│aniec, Stasz├│w i Rytwiany " w ramach Funduszu Sp├│jno┬Âci nr 3119/2006/Wn13/OW-ok-IS/D.

13.04.2006 r.
Powierzenie przez Sektorowego Urz├¬dnika Zatwierdzaj┬▒cego, Podsekterarza Stanu w Ministerstwie ┬Žrodowiska - pani┬▒ Agnieszk├¬ Bolest├¬ - funkcji Pe┬│nomocnika do spraw Realizacji Projektu (MAO-Measure Authorising Officer) Prezesowi Zarz┬▒du - Mariuszowi Zdeb.

19.12.2005 r.
Decyzja Komisji w sprawie przyznania pomocy w ramach Funduszu Sp├│jno┬Âci dla projektu „Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej – wykonanie kanalizacji sanitarnej dla gmin: Po┬│aniec, Stasz├│w i Rytwiany”

02.09.2005r.
Rejestracja Wniosku o dofinansowanie z Funduszu Sp├│jno┬Âci

Lipiec 2005 r.
Wykonanie przez CITEC S.A. Studium Wykonalno┬Âci dla projektu pn.: „Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej – wykonanie kanalizacji sanitarnej dla gmin: Po┬│aniec, Stasz├│w i Rytwiany”

www.staszow.pgkim.pl